Zamówienie

Aktualnie platforma zakupowa nie jest jeszcze dostępna.

W celu złożenia zamówienia zaproszamy do kontaktu mailowego pod adresem biuro@jazdatv.pl, lub telefonicznego pod numerem telefonu 668-347-054

Dziękujemy.×

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH

Jazda TV świadczy usługi reklamowe na podstawie złożonego przez Klienta pisemnego zamówienia na formularzu zamówienia.
W przypadku rezerwacji miejsca na reklamę w terminie powyżej 30 dni przed datą rozpoczęcia emisji, gwarancją przyjęcia rezerwacji jest uznanie na koncie Jazda TV bezzwrotnej płatności w wysokości 20 % wartości zamówienia.


PRZEDMIOT UMOWY  

Przedmiotem umowy jest najem czasu emisyjnego w sekwencji filmowej wyświetlanej na ekranach należących do Jazda TV.  

WARUNKI OGÓLNE oraz TREŚĆ I ZMIANY TREŚCI REKLAMY  

Reklama zostanie wyświetlona zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Wynajmującego. Klient jest odpowiedzialny za treść i formę reklamy. Reklama nie może naruszać obowiązujących przepisów, a w szczególności prezentować treści pornograficznych, stanowić naruszenia dóbr osobistych, a także ze względu na treść lub formę być częścią nieuczciwej konkurencji. Treść prezentowanych reklam nie może być sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka. Jazda TV zastrzega sobie możliwość odmowy emisji materiału reklamowego w przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień. Pojazdy z umieszczonymi ekranami należącymi do Jazda TV będą kursowały na wybranym przez Klienta obszarze komunikacyjnym którego pełna aktualna lista znajduje się w dziale Lokalizacje na stronie internetowej JazdaTV zgodnie z obowiązującym u danego przewoźnika rozkładem jazdy z uwzględnieniem cykli eksploatacyjnych.

PRAWA AUTORSKIE  

Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Jazda TV materiałów filmowych i ich bezpłatne wykorzystanie do celów promujących działalność Wynajmującego. Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do reklamy w zakresie niezbędnym dla celów niniejszej umowy. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do projektu reklamy, Klient zobowiązuje się udzielić JazdaTV wszelkiej pomocy, a także poniesie związane z tym koszty oraz naprawi szkodę, gdyby roszczenia okazały się zasadne. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla celów umowy i zlecenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133. poz. 883 z późn. zm.).

WYKONANIE, ZMIANA, ODNOWIENIE I USUNIĘCIE REKLAMY  

Materiał reklamowy dostarczany jest przez Klienta. W przypadku braku materiału filmowego reklamującego Klienta istnieje możliwość stworzenia reklamy z pomocą materiałów Klienta, oraz po stosownych uzgodnieniach. 

W trakcie trwania miesięcznego okresu emisyjnego istnieje możliwość zmiany, bądź zdjęcia z emisji materiału w uzasadnionych sytuacjach po wniesieniu opłaty serwisowej w kwocie określonej w cenniku. 100 zł netto.

GWARANCJA  

JazdaTV udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonane, a także wyświetlane materiały filmowe.

WYNAGRODZENIE  

Jazda TV na podstawie zawartej umowy lub złożonego pisemnego zamówienia, wystawia fakturę zgodnie z zapisami umowy. Klient upoważnia Jazda TV do wystawienia faktury bez podpisu Klienta. Faktury z tytułu realizacji umowy lub zamówienia będą dokumentami z odroczoną o 14 dni płatnością, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu na konto Jazda TV. W przypadku nieterminowej wpłaty Klient zostaje pozbawiony możliwości odroczenia terminów zapłat kolejnych faktur i rozliczany będzie wyłącznie na zasadzie przedpłat.

CZAS TRWANIA UMOWY  

Umowa rozpoczyna się od pierwszego dnia wskazanego miesiąca i trwa do końca miesiąca kalendarzowego. Za zgodą obu stron umowa, jak i zlecenie emisji może zostać przedłużona na dalszy okres w formie aneksu. Jazda TV gwarantuje, że pojazd z ekranem emitującym reklame będzie eksploatowany na liniach komunikacyjnych przez co najmniej 25 dni w miesiącu. W przypadku niedotrzymania powyższego warunku, okres emisji spotu reklamowego zostanie wydłużony o czas ponadplanowego przestoju.

ROZWIĄZANIE UMOWY  

Jazda TV zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy przed upływem czasu jej obowiązywania bez wypowiedzenia w przypadku:  
1. niezapłacenia przez Klienta wskazanej faktury w terminie 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty. 2. niedostarczenia przez Klienta materiałów reklamowych w określonym czasie. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w punkcie nr 1 Jazda TV może naliczyć Klientowi karę umowną w wysokości 20% wartości zamówienia jednak nie mniej niż wartość opłaty serwisowej. Z chwilą rozwiązania umowy emisja spotu reklamowego zostaje przerwana Usunięcie spotu reklamowego wiąże się z opłatą serwisową która pokryta zostaje z kary umownej.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY  

Jazda TV ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę powstałą z przyczyn przez nią zawinionych. Jazda TV nie ponosi odpowiedzialności za brak emisji w przypadku wycofania się partnera ze współpracy, a także uszkodzenie lub zniszczenie ekranu w wyniku: 1. zdarzeń losowych, 2. kolizji drogowych,
  W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji Jazda TV deklaruje możliwość nieodpłatnego przesunięcia spotu reklamowego w czasie, bądź na inny rejon, a także prezent za zaistniałe niedogodności w postaci rabatu na kolejny okres emisji.
Odpowiedzialność odszkodowawcza Jazda TV obejmuje straty rzeczywiście poniesione przez Klienta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Klient zobowiązuje się zawiadamiać Jazda TV o każdej zmianie formy prawnej, adresu lub nazwy Klienta, sposobu reprezentacji, itp. W razie niewykonania powyższego obowiązku Klient ponosi odpowiedzialność za powstałe skutki prawne zaniechania zawiadomienia. Wszelkie doręczenia na adresy wskazane w ostatnim powiadomieniu o zmianie adresu uważa się za doręczone prawidłowo.  
Dział Marketingu Jazda TV, tel. 668-347-054×

 

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies jakie zawarte są na naszej witrynie. Wszelkie pliki cookies zamieszczone są w celu zapewnienia odwiedzającym komfortu podczas przeglądania stron serwisu. Właściciel serwisu stara się traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy, w związku z czym żadne z wykorzystywanych plików cookie na naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

 

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie są danymi informatycznymi najczęściej w formie tekstowej. Przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników. Aktualnie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Tworzone są przez przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przeglądarka wykorzystując ciasteczka może przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację. W przypadku istnienia takich plików dla konkretnej witryny przeglądarka przeglądarka będzie mogła wyświetlić odpowiednio zawartość strony internetowej dostosowaną do indywidualnych preferencji użytkownika końcowego.

 

Zalety plików cookie

Głównymi zaletami ciasteczek jest ułatwianie korzystania z dedykowanych serwisów internetowych poprzez personalizację interfejsów, czy też treści wyświetlanej dla konkretnego użytkownika. Pliki cookies umożliwiają również tworzenie statystyk za pomocą których administratorzy mogą zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Statystyki takie pozwalają na ulepszanie zawartości, jak i struktury witryny. Zasługą ciasteczek jest również utrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu na danej stronie, dzięki czemu każda kolejna podstrona nie wymaga osobnego uwierzytelniania.

 

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Ustawienia te w większości przeglądarek można zmienić tak aby ciasteczka były akceptowane lub odrzucane, ewentualnie akceptowane tylko niektóre rodzaje, albo aby występowało informowanie użytkownika za każdym razem gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik posiada również możliwość łatwego usuwania plików cookie, które zostały zapisane przez przeglądarkę na urządzeniu końcowym. Usuwanie ciasteczek różni się w zależności od używanej przeglądarki. Niezbędne informacje co do konkretnego oprogramowania stosowanego przez użytkownika można znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc. Ograniczenie stosowania plików cookie może spowodować znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej.

 

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:

 

  1. niezbędne - umożliwiają poprawne korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, np. podtrzymują sesję zalogowanego użytkownika
  2. funkcjonalne - zapamiętują wybrane ustawienia, co wpływa na późniejsze utrzymanie personalizacji strony pod konkretną osobę
  3. zabezpieczające - zapewniające bezpieczeństwo
  4. wydajnościowe - zbierające informacje do stworzenia późniejszych statystyk o sposobie korzystanie z Serwisu.

 

 

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce?

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

Ustawienia plików cookies Internet Explorer
Ustawienia plików cookies Chrome
Ustawienia plików cookies Firefox
Ustawienia plików cookies Opera
Ustawienia plików cookies Safari

 

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

 

Pliki cookies w Android
Pliki cookies w Blackberry
Pliki cookies w iOS (Safari)
Pliki cookies w Windows Phone

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl lub www.aboutcookies.org na których wyjaśniono jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach.×

Skontaktuj się z nami:
tel.: 668 347 054  e-mail:biuro@jazdatv.pl

Infolinia

668-347-054

biuro@jazdatv.pl

 

Marka JazdaTV jest własnościa firmy:

Artefico.net - Maciej Kaleta
ul. Wincentego Pola 14/119
32-020 Wieliczka
NIP: 683-19-66-004

×
  • Slajd
  • Slajd
  • Slajd

O firmie

Marka Jazda TV funkcjonuje na polskim rynku reklamowym od 2013 roku. Tworzą ją osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenie w tej branży. Dzięki temu doskonale znają potrzeby swoich odbiorców. Nasz szybki rozwój zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu i wytrwałości ludzi uczestniczących w naszych projektach. Wciąż poszukujemy najlepszych rozwiązań i jednocześnie tych najbardziej korzystnych dla naszych Klientów.

Na rynku reklamowym oferujemy dystrybucję materiałów na cyfrowych nośnikach umiejscowionych głównie w pojazdach komunikacji miejskiej, które umożliwiają bezpośredni kontakt pasażera z niezmiernie bogata grupa reklamodawców. Funkcja i wizerunek pojazdów komunikacji miejskiej w ostatnich latach podlegały stopniowym zmianom i z całą pewnością będą ewoluowały dalej, dlatego starannie przygotowujemy nasze kolejne oferty.

W dzisiejszych realiach rynkowych czyli bardzo mocnej walce przewoźników o pasażerów, kluczem do osiągnięcia stabilnej sytuacji finansowej przewoźnika jest nie tylko właściwy dobór trasy, oraz częstotliwości kursowania, ale również wprowadzenie do budżetu dodatkowych wpływów pochodzących z takich źródeł jak chociażby dzierżawa miejsca reklamowego. Takie działania przekładają się na stabilizację finansową i wzrosty zysków przewoźnika. Nasza działalność nie ogranicza się jedynie do obsługi reklamowej. Dzięki autorskiej platformie multimedialnej jesteśmy w stanie zapewnić przewoźnikowi dodatkowe usługi takie jak wzbogacenie pojazdu o dostęp do internetu bezprzewodowego WIFI, który umożliwi pasażerom darmowy dostęp do sieci. Dzięki temu podróż stanie się przyjemniejsza, a to przełoży się na zwiększoną podatność do wyboru współpracującego przewoźnika, oraz zwiększy rentowność połączenia.

Nasza firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów reklamowych na nośnikach cyfrowych. Obserwując Państwa potrzeby, stawiamy na rozwój rozszerzając listę punktów reklamowych, oraz ofertę naszych usług dodatkowych, dbając jednocześnie, by spełniały one zarówno Państwa potrzeby i oczekiwania, jak również standardy jakości.

Marka JazdaTV jest własnościa firmy:

Artefico.net - Maciej Kaleta
ul. Wincentego Pola 14/119
32-020 Wieliczka
NIP: 683-19-66-004